من میخواهم:

آموزش مدیریتی ببینم

میخواهم برای کنترل دقیق تمامی بخش های سازمانم، با هدف ارتقای عملکرد همه بخش ها در جهت نیل به اهداف تعیین شده در استراتژی سازمانی، آموزش مدیریتی ببینم، لطفا با توجه به اطلاعات نوشته شده در فرم زیر با من تماس بگیرید.