من میخواهم:

مدیریت مالی کسب و کار من را انجام دهید

میخواهم مدیریت بخش مالی کسب و کار من، از جمله حسابداری، اخذ دفاتر، گزارشات مالی، افتتاح و بستن حساب، صورت های مالی، تعیین حوزه مالیاتی، کد اقتصادی، پیگیری پرونده مالیاتی، مکانیزه کرده سیستم مالی و… را انجام دهید. لطفا با اطلاعات ارسال شده از فرم زیر در اسرع وقت با من تماس بگیرید.